blogcovid1

 เราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันตัวเองให้มากที่สุด เว้นระยะห่าง และทำตามที่มาตรการกำหนด จะช่วยทำให้สถานการณ์ชะลอจำนวนผู้ป่วยลงได้
ซึ่งปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยจาก The Wish Clinic
#ล้างเลี่ยงลด #สู้COVID19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

 

reviewulthera6
reviewulthera9
reviewulthera10